Tájékoztatók | Közlemények | Főoldal
Tájékoztatók

 

  Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Pest Megyei Szervezet

1044 Budapest, Nyárfa u. 45.
Tel.: 06-1/220-3129, Fax: 06-1/273-0640

  TÁJÉKOZTATÓ
a kamarai tagsággal kapcsolatos tudnivalókról

     A kamarai tagok jogait és kötelességeit a 2005. évi CXXXIII. (a továbbiakban: vagyonvédelmi) törvény, a 22/2006. BM rendelet, valamint a kamara Alapszabálya  és Etikai  Szabályzata tartalmazza (a szabályzatok megtekinthetők ügyfélszolgálatunkon).

    A vagyonvédelmi törvény előírja, hogy biztonsági őri (személy- és vagyonőri), biztonságtechnikai tervezői, szerelői, valamint magánnyomozói (együtt: szakmai) tevékenység csak a rendőrhatósági okmányok és a szakmai kamara által kiállított érvényes igazolvány (természetes személy esetén) illetve igazolás (vállalkozás esetén) birtokában végezhető.

     A kamara tagjai a természetes személyek: az alkalmazottként dolgozók és - saját jogukon - az egyéni vállalkozók. Nem kamarai tagok, de kötelezően nyilvántartásba kerülnek a vállalkozások: a különböző cégek és az egyéni vállalkozók mint vállalkozás. Az egyéni vállalkozók tehát – amennyiben saját maguk is végeznek szakmai tevékenységet – kamarai tagok is, és mint ilyenek szerepelnek a tagnévsorban, egyúttal vállalkozásnak is minősülnek, s így nyilvántartásba is kerülnek.

     Mielőtt valaki – akár fő-, akár mellékállásban - dolgozni kezd ezen a területen, a vonatkozó törvény értelmében feltétlenül be kell szereznie mind szakmai, mind kamarai  igazolványait. A rendőrség és a kamara az okmányok kiadásáról, bevonásáról, a kamarai tagsági viszony szüneteltetéséről stb. adatcsere keretében értesíti egymást.

A kamarai tagság illetve nyilvántartásba vétel intézéséhez a következőket kell tenni:

    A lakóhely (vállalkozás esetén székhely) szerint illetékes rendőrkapitányságon ki kell váltani a tevékenység személyes végzésére jogosító igazolványt, továbbá a társasvállalkozásoknak és az egyéni vállalkozóknak a rendőrhatósági működési engedélyt. A rendőrhatósági igazolvány birtokában a természetes személynek, mint jelentkezőnek, személyesen meg kell jelennie a területileg illetékes kamarai szervezetnél. A szakmai igazolványát (ha több van, pl. személy- és vagyonőri, magánnyomozói, biztonságtechnikai tervezői, szerelői, mindegyiket), továbbá a személyazonossága megállapítására alkalmas igazolványát be kell mutatnia. A vállalkozás nyilvántartásba vételét a cégjegyzésre jogosult személy kezdeményezheti írásban, személyesen vagy meghatalmazottja útján, egyidejűleg benyújtva a rendőrhatósági működési engedélyt, továbbá megadva a vállalkozást (a kamarában) képviselő természetes személy személyazonosító adatait.

    A kamarába belépő személy tagsági igazolványt, az egyéni vállalkozó igazolást is kap, a társasvállalkozás számára az igazolást az Országos Szervezet küldi meg. Az igazolvány számos helyen vásárlási kedvezményre, illetve szolgáltatás kedvezményes igénybevételére jogosítja tulajdonosát.

    Az igazolványt a következő naptári években is meg kell tartani. Érvényesítése  az aktuális évre a tagdíjbefizetés után megküldött vonalkódos matricával történik, amit a megfelelő helyre fel kell ragasztani. A  vállalkozások igazolását azonban évente cseréli a kamara. (A továbbiakban igazolványon az – egyéni, társas - vállalkozás számára kiállított igazolást is érteni kell.)

     A kamarai tagság jogokkal és kötelezettségekkel jár. A kamara tagja küldötteket (kamarai képviselőket) választhat és küldötté választható, igénybe veheti a kamara szolgáltatásait (jogsegélyszolgálat, mediációs – vitás ügyekben egyeztető – szolgáltatás, választott bíráskodás, meghatározott esetekben segélyezés, a kamara közreműködésével a tagok részére nyújtott kedvezményes szolgáltatások igénybevétele stb.), felvilágosítást kérhet a kamara működéséről. A kamarai tag kötelessége, hogy megtartsa az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket, megfizesse a kamarai tagsági díjat, részt vegyen az előírt továbbképzéseken és a szükséges vizsgákat letegye, tevékenysége során a szakmai és etikai szabályoknak megfelelően járjon el. A kamarai szabályzatok ügyfélszolgálatunkon megtekinthetők.

    Tudni kell, hogy a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást – a kamara tagjának is, a nyilvántartott vállalkozásnak is – 30 napon belül be kell jelentenie (ez a kamarai adatbejelentésre vonatkozik, nem helyettesíti a vagyonvédelmi törvény 17. §-ában írt, rendőrségi adatbejelentési kötelezettséget). A bejelentés csak a kamarához érkezés időpontjától vehető figyelembe, s a mulasztás esetleges jogkövetkezményei a bejelentőt terhelik (pl. ha nem jelenti be a lakcímének megváltozását, s emiatt nem kapja meg a kipostázott érvényesítő matricát, vagy a tagdíjbefizetési csekket, és az így érvénytelenné vált igazolványával jogszerűen nem végezheti munkáját).

    A törvényben meghatározott kötelezettség a természetes személy számára a tagsági díj, vállalkozás esetében a nyilvántartási díj megfizetése. Figyelem! Amennyiben valaki a rá vonatkozó díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg, további eljárás nélkül törölni kell a nyilvántartásból. A tagsági díj egy naptári évre szól, azonban a következő évi számlákat – például annak érdekében, hogy ha valaki átmenetileg nem kíván a szakmában dolgozni, tagdíjfizetés nélkül kérhesse tagsági viszonyának szüneteltetését – csak év elején küldi meg a kamara. Figyelembe véve a számlázási és befizetési határidőket ezért az igazolvány az adott év április 30-ig jogosítja fel tulajdonosát, hogy tevékenységét jogszerűen végezhesse. Az esedékes díjakat azonban a számlán feltüntetett határidőig kell befizetni. Fontos tudni azt is, hogy a szakmai igazolvány/engedély birtoklása és a kamarai tagság/nyilvántartás megléte együtt „mozog”, azaz amennyiben a kamarai tagsága megszűnt valakinek illetve a vállalkozást törölték a kamarai nyilvántartásból, a rendőrség is bevonja az okmányait.

     Ha valaki átmenetileg nem végez vagyonvédelmi vagy magánnyomozói tevékenységet,   módjában áll kamarai tagságának szüneteltetését, vállalkozás esetén nyilvántartásának ideiglenes törlését (a továbbiakban egységesen szüneteltetést) kérni legfeljebb két évi időtartamra, ami annak lejártakor meghosszabbítható. Ha az egyéni vállalkozó vállalkozásának szüneteltetését kéri, de magánszemélyként sem akar (valamelyik társasvállalkozás alkalmazottjaként) a szakmában dolgozni, tagsági viszonyának szüneteltetését is kérnie kell. A szüneteltetés idejére nem köteles tagdíjat/nyilvántartási díjat fizetni, ez azonban úgy értendő, hogy ha kérelmét március 15. előtt benyújtotta, már abban az évben is, ellenkező esetben csak a következő évtől mentesül a díjfizetés alól..

    Szüneteltetés írásban (postai úton), vagy személyesen (formanyomtatvány kitöltésével) kérhető, kezdőnapja nem lehet korábbi a beérkezés időpontjánál.  A kérelemhez másolatban csatolni kell a rendőrhatóság igazolását arról, hogy a kérelmező valamennyi szakmai igazolványát leadta a szüneteltetés idejére (2005. évi CXXXIII. törvény 40. §, 45. § (4) bek.) Annak, aki az adott évben nem fizetett tagsági díjat (mert március 15. előtt kérte a szüneteltetést), különeljárási díjat kell fizetnie - ami az évi díjkötelezettség 10 %-a, de legalább 1.000 Ft. - a kamara által megküldött csekken. A szüneteltetés jóváhagyása azonban nem jelenti az esetleges díjhátralék eltörlését, tehát azt meg kell fizetni, s ennek elmaradása jogkövetkezményekkel (pl. a követelés érvényesítése, a nyilvántartásból való törlés) járhat. 

    A szüneteltetés befejezését (a tagsági viszony/nyilvántartás aktiválását) be kell jelenteni, s a rendőrségtől visszakapott igazolvány(oka)t erdetiben be kell mutatni az ügyfélszolgálaton. Az esedékes (július 1-je előtt egész évi, ezt követően félévi) tagsági/nyilvántartási díjat meg kell fizetni. Oda kell figyelni arra, hogy amennyiben a szüneteltetés határideje lejárt, vagy meg kell azt hosszabbítani, vagy aktiválni a kamarai jogviszonyt. Aki erről egyszeri írásbeli felszólítás ellenére sem nyilatkozik, azt a kamara – jogviszonyának rendezetlensége miatt - törli a tagnévsorból illetve a nyilvántartásból, s erről – mint minden hasonló változásról - értesíti az illetékes rendőrkapitányságot, amely visszavonja az igazolványát. A törölt tagnak illetve vállalkozásnak, ha tevékenységét folytatni kívánja, új rendőrhatósági igazolványt kell kiváltania és az új felvétel szabályai szerint kérheti ismét felvételét a kamarába.

    Reméljük, hogy együttműködésünk zavartalan lesz. Kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, vagy - a kamarát érintő kérdésekben - szükség esetén jogsegély szolgálatunkhoz. Saját érdekében kérjük, hogy az előírásokat tartsa be.

 Minden tagjának eredményes munkát kiván:

                                                                                                                                                              SzVMSzK Pest megyei Szervezet
                                                                                                                                                                                      elnökség

Kamarai díjak (2010.):

    Természetes személyek

 • regisztrációs díj - 2.400 Ft.
 • alap-tagdíj - 5.900 Ft./év
 • tervezői tagdíj - 17.800 Ft./év

    Vállalkozások nyilvántartási díja

 • egyéni vállalkozó - 4.800 Ft./év
 • jogi személyiséggel nem rendelkező társasvállalkozás (Bt, Kkt, egyéb) - 29.800 Ft./év
 • jogi személyiséggel rendelkező társasvállalkozás (Kft, szövetkezet, egyéb) - 41.700 Ft./év
 • jogi személyiséggel rendelkező társasvállalkozás (valamennyi Rt.) - 119.000 Ft./év

 

Ügyfélfogadás:

 • hétfő                        09.00 – 12.00, 13.00-16.00 óráig
 • kedd                        12.00 – 16.00 óráig
 • szerda                     09.00 – 13.00 óráig
 • csütörtök                 12.00 – 16.00 óráig
 • péntek                     nincs ügyfélfogadás

 

A kamarai tagsági igazolvány érvényességéről

Félreértésekre ad okot a tagsági igazolvány április 30-i érvényességének feltüntetése, ezért - egy levél apropóján - ismételten összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

 T. Galántai Úr!

                Megkaptam K-13/Ü/1621/1/2010. nyt. levelüket.
A tagsági ig. matricán szereplő; „2010/04” számomra 2010. ápr. 30-at jelent, nem márciust. Nem egy iskolába jártunk.
Javaslom, esetlegesen ex. kollégáim számára is tegyék egyértelműbbé az érvényességet, kiemelten a szüneteltetés jogi „zsákutcáit”.
További sikeres munkát;
                                                                       F….. A…..
 
Tisztelt F…. A….. Úr!
 
Bár már több alkalommal ismertettük a kamarai tagsági igazolvány – Ön által hivatkozott – április 30-i érvényességének magyarázatát, a félreértések elkerülése érdekében ismételten leírom.
            „A tagdíj és a nyilvántartási díj egy naptári évre szól” (Alapszabály 205. pont). A naptári év január 1-jétől december 31-ig tart. „A tagdíj alapján kiállított igazolvány… az adott naptári évre szól, azonban tekintettel a fizetési határidőkre, a lejárat utáni év április 30-ig érvényes” (Alapszabály 214. pont). Tehát az Alapszabály az igazolvány (s nem a tagdíj által lefedett időszak) érvényességét meghosszabbítja annak érdekében, hogy a tagdíjrendezés postai átfutási ideje miatt a kamarai tag ne veszítse el munkalehetőségét, ami az adott évi tagsági díj megfizetésének hiányában – figyelemmel a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 44. § (2) bek. b) pontjára, értelemszerűen alkalmazva a 43. § f) pontjában foglaltakat, a 3. § (2) bek. alapján - januárban megszűnne.
            Az igazolvány érvényességi idejének négy hónappal történő meghosszabbítása arra is lehetőséget ad, hogy aki szüneteltetni kívánja a tevékenységét, annak megfelelő idő álljon rendelkezésére – tagdíjfizetési kötelezettség nélkül – kérelme benyújtására. Az Alapszabály 30. pontja szerint „A tagot a szüneteltetés időszakára az alábbiak szerint illeti meg a tagdíjmentesség: a) amennyiben a szüneteltetésről szóló kérelem a tárgyév március 15. napjánál korábbi időpontban érkezik a kamara bármelyik területi szervezetéhez, akkor a tagot a tagdíjmentesség a tárgyévtől kezdődően megilleti; b) amennyiben a szüneteltetésről szóló kérelem a tárgyév március 15. napjánál későbbi időpontban érkezik a kamara bármelyik területi szervezetéhez, akkor a tagdíjfizetési mentesség csak a tárgyévet követő év január 1-től adható meg.”
            Az Alapszabály a fentiekre figyelemmel rendelkezik úgy, hogy voltaképpen a következő évi tagsági díj utólagos befizetését teszi lehetővé. Mivel az előző évi tagsági díj december 31-ig szólt, az adott évi tagdíj befizetéséig lényegében bizalmi alapon végezheti a kamarai tag a munkáját. A 207. pont a) alpontja szerint ugyanis „A kamara tagjai a tagdíjszámlát az illetékes területi szervezettől kapják meg, minden év február 15-ig. A tagdíj fizetési határideje a számlán szerepel (15 banki nap)”. (A pontosság kedvéért megjegyzem, hogy a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény időközben történt módosítása miatt a „15 banki nap” 10 munkanapra változott.)
            Remélem, sikerült az érvényesség kérdését az Ön számára is egyértelművé tenni.
Tisztelettel:
                                                                                                                                        Galántai Béla
                                                                                                                                         megyei titkár
 
 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezete
H-1132 Budapest, Kádár u. 13. Tel: +36 (1) 422-0079 Fax: +36 (1) 220-8921

SZVMSZK ©2009. Minden jog fenntartva.